बंद करे

नये मतदेय स्थलों की सूची

 

 

क्रम संख्या विधान सभा देखे / डाउनलोड
1. 282- बलहा (अ०जा०) बलहा (PDF 8.0 MB)
2. 283- नानपारा नानपारा (PDF 8.0 MB)
3. 284- मटेरा मटेरा (PDF 8.2 MB)
4. 285- महसी महसी (PDF 6.04 MB)
5. 286- बहराइच बहराइच (PDF 7.97 MB)
6. 287- पयागपुर पयागपुर (PDF 9.54 MB)
7. 288- कैसरगंज कैसरगंज (PDF 9.24 MB)