Close

Proforma and NGO’s of Bahraich

Proforma

Sr.Number NGO Registration Proforma
1. NGO Registration proforma ( PDF 42.5 KB)

NGO of Bahraich Category wise

Education
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL SAMITI (PDF 978 KB)
2. Zainab Education and Welfare Society (PDF 3.6 MB)
3. Manav Kalyan , Pashu Pakshi , Prakratik Samprada Sanrakshan Samiti Bahraich (PDF 2.52 MB)
4. APARAJITA SAMAJIK SAMITI (PDF 1.22 MB)
5. Trust Community Livelihoods (PDF 3.10 MB)
6. Aga Khan Foundation _Bahraich(PDF 2.96 MB)
7. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )
8. Save the Children ,Bal Raksha Bharat (PDF 2.88MB) 
9. GAUTAM BUDDHA SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN (PDF 1.26 MB)

 

Helth & Family welfare
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL SAMITI (PDF 978 KB)
2. Manav Kalyan , Pashu Pakshi , Prakratik Samprada Sanrakshan Samiti Bahraich (PDF 2.52 MB)
3. APARAJITA SAMAJIK SAMITI (PDF 1.22 MB)
4. Aga Khan Foundation _Bahraich(PDF 2.96 MB)
5. Save the Children ,Bal Raksha Bharat (PDF 2.88MB)
6. GAUTAM BUDDHA SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN (PDF 1.26 MB)

 

Skill Development
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL SAMITI (PDF 978 KB)
2. Zainab Education and Welfare Society (PDF 3.6 MB)
3. APARAJITA SAMAJIK SAMITI (PDF 1.22 MB)
4. GAUTAM BUDDHA SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN (PDF 1.26 MB)

 

Agriculture
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL SAMITI (PDF 978 KB)
2. APARAJITA SAMAJIK SAMITI (PDF 1.22 MB)
3. Trust Community Livelihoods (PDF 3.10 MB)
4. Aga Khan Foundation _Bahraich(PDF 2.96 MB)
5. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )

 

Environment
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL SAMITI (PDF 978 KB)
2. Zainab Education and Welfare Society (PDF 3.6 MB)
3. Manav Kalyan , Pashu Pakshi , Prakratik Samprada Sanrakshan Samiti Bahraich (PDF 2.52 MB)
4. APARAJITA SAMAJIK SAMITI (PDF 1.22 MB)

 

Social Services
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL SAMITI (PDF 978 KB)
2. Manav Kalyan , Pashu Pakshi , Prakratik Samprada Sanrakshan Samiti Bahraich (PDF 2.52 MB)
3. Begam Hast Shilp Sewa Samiti( PDF 7.12 MB )
4. GAUTAM BUDDHA SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN (PDF 1.26 MB)

 

Natural Elementaries
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Manav Kalyan , Pashu Pakshi , Prakratik Samprada Sanrakshan Samiti Bahraich (PDF 2.52 MB)

 

Sewing
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Zainab Education and Welfare Society (PDF 3.6 MB)

 

Embroidery
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Zainab Education and Welfare Society (PDF 3.6 MB)

 

Livelihood
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. APARAJITA SAMAJIK SAMITI (PDF 1.22 MB)
2. Trust Community Livelihoods (PDF 3.10 MB)

 

Women Empowerment
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. APARAJITA SAMAJIK SAMITI (PDF 1.22 MB)
2. Trust Community Livelihoods (PDF 3.10 MB)

 

Disaster
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. APARAJITA SAMAJIK SAMITI (PDF 1.22 MB)
2. Save the Children ,Bal Raksha Bharat (PDF 2.88MB)

 

Horticulture
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. APARAJITA SAMAJIK SAMITI (PDF 1.22 MB)
2. Trust Community Livelihoods (PDF 3.10 MB)
3. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )

 

Plantation
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Manav Kalyan , Pashu Pakshi , Prakratik Samprada Sanrakshan Samiti Bahraich (PDF 2.52 MB)
2. GAUTAM BUDDHA SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN (PDF 1.26 MB)

 

GENDER ISSUES
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Trust Community Livelihoods (PDF 3.10 MB)

 

COMMUNITY INSTITUTION BUILDING
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Trust Community Livelihoods (PDF 3.10 MB)

 

DIGITAL LITERACY
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Trust Community Livelihoods (PDF 3.10 MB)

 

Hygiene
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Aga Khan Foundation _Bahraich(PDF 2.96 MB)
2. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )

 

 

Sanitation
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Aga Khan Foundation _Bahraich(PDF 2.96 MB)
2. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )

 

MIGRATION
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. Trust Community Livelihoods (PDF 3.10 MB)

 

CHILD RIGHTS
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )

 

MATERNAL AND CHILD HEALTH
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )
2. Save the Children ,Bal Raksha Bharat (PDF 2.88MB)

 

RIGHTS OF DIFFERENTLY ABLED (PHYSICALLY AND MENTALLY CHALANGED)
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )

 

RURAL SELF GOVERNANCE
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )

 

ANTI-HUMAN TRAFFICKING
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )

 

 

CHILD PROTECTION
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. DEHAT ORG.( PDF 6.68 MB )
2. Save the Children ,Bal Raksha Bharat (PDF 2.88MB)

 

Others
SR.NUMBER NGO NAME With Detail
1. CAMBRIDGE PUBLIC SCHOOL SAMITI (PDF 978 KB)
2. Zainab Education and Welfare Society (PDF 3.6 MB)
3. Manav Kalyan , Pashu Pakshi , Prakratik Samprada Sanrakshan Samiti Bahraich (PDF 2.52 MB)
4. GAUTAM BUDDHA SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN (PDF 1.26 MB)